Skatterevision

Skatterevision

Skatteverket har rätt att göra en revision hos er om ni är eller antas vara bokföringsskyldiga. Skatterevisionen ska göras i samarbete med skattebetalaren men det är inte sällan samarbetet inte funkar som lagstiftaren hade tänkt sig. Samarbetet försvåras oftast av att den i många fall obefogade nervositeten hos skattebetalaren leder till att denne upplever personalen från Skatteverket orimligt ambitiösa i att hitta fel i bokföringen. Skattelagstiftning är komplicerad och sådan i sin natur att även jurister som inte är specialiserade inom området drar sig oftast för att ge sig in med att förstå den speciella logiken som skiljer sig ifrån resten av lagstiftning och rättsstillämpningen. Att lämna osäkra och bristande svar under en skatterevision kan ha förkrossande effekter för skattebetalarens trovärdighet och ärendets utfall. Det är därför vi anser att få hjälp av en specialiserad skattejurist så tidigt som möjligt under processen kan vara avgörande för hur en skatterevision förflyter.

Parseus Law skatterevision

Här följer några tips på hur ni ska göra inför en skatterevision:

1.     Gå igenom beslutet om skatterevisionen och bestäm en person som ska hantera all kontakt med Skatteverket.

Även om Skatteverket har långtgående befogenheter i vad de kan gå igenom vid en skatterevision så har myndigheten vissa begränsningar i sin myndighetsutövning. Gå därför igenom vad som ska granskas och lämna ut just den informationen. Detta gör att du visar en professionalitet och att Skatteverkets personal uppskattar att de får korrekt och relevant information. I nästa steg är det en god idé att välja en kotaktperson i ärendet. Detta visar än igen hur professionellt och seriös ni hanterar bokföring och frågorna kring denna. Det även underlättar Skatteverkets personals jobb genom att de behöver vända sig till en enda person angående samtliga frågor. Viktigast av allt reducerar det risken att ni lämnar tvetydliga svar som urholkar Skatteverkets förtroende för er i onödan. Det är ändå aldrig så att en enda person har koll på allt som händer i företaget, det är därför bättre att kontaktpersonen tar reda på korrekta omständigheter kring en uppkommen fråga och sedan kontaktar myndigheten.

2.     Kontakta en skattejurist

Skatterevision kan uppfattas ängsligt för många företagare. Du får information kring hur olika delar av processen fungerar och vad som kan vara viktigaste för dig själv och ditt företag. Det är tyvärr inte ovanligt att företagare kontaktar en skattejurist långt in i processen och först när man konstaterar att processen håller på att utveckla sig på ett felaktigt sätt. Det är oftast svårare att rätta till ett felaktigt beslut som har lett till missförstånd hos Skatteverkets revisorer i efterhand. Detta leder vanligen till mer komplicerade, tidskrävande samt mer kostsamma processer.

3.     Begär skriftlig kommunikation

Även om det känns lättare och mindre byråkratisk att träffa eller prata personligen med Skatteverkets personal, är det oftast en mindre bra idé. Skatteverket brukar inte heller vanligen ta initiativ personliga möten. Det är lätt att missuppfattningar uppkommer vid personliga möten eller per telefon när man ska svar på frågor. 

Att inte veta svaren på alla frågorna är inte heller så förtroendegivande som man kan önska sig i en sådan situation, även om det är fullt normalt att en och samma person inom företaget inte kan känna till alla omständigheter vid alla tillfällen. Därför är det bättre att begära om att få eventuella frågor skriftliga och svara de på samma sätt. Allt blir dokumenterad och minskar missuppfattningarna.

4.     Tänk på att det är din rättighet att tillbakavisa och bemöta olika påståenden

Skatteverket har tillgång och kan inhämta information från olika källor för att kunna utreda ditt företag. Du har inte alltid kontroll över vilken information som lämnas om dig och ditt företag men har nästan alltid rätt att ta del av informationen. På så sätt kan du bemöta olika påståenden vilket kan vara avgörande, inte bara för Skatteverkets slutliga beslut utan även för en process i domstol.