Boka fritt initialt möte

Integritetspolicy & kakor

Vi värnar om din integritet.

Parséus Law AB:s integritetspolicy

Parséus Law AB (nedan kallad PL) lägger stor vikt i klienters personliga integritet. Vi vill på detta sätt informera dig om hur vi samlar och behandlar dina personuppgifter. Varför vi gör det och hur länge vi sparar dina uppgifter. Vi vill informera om dina rättigheter samt hur du kan göra dessa rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är PL med organisationsnummer 559166-3967. PL är endast ansvarig för de uppgifter som hanteras inom PL och inte den information som lämnas ut i enlighet med  PL:s allmänna villkor. Syftet med behandling och vilket sätt behandlingen skall ske bestäms av PL.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig samt dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig:

Parséus Law AB

Mässansgata 10

412 51, Göteborg

Organisationsnummer: 559166-3967

Telefonnummer: 010-330 06 10

E-post: info@parseuslaw.se

 

Dataskyddsombud:

Du kan komma i kontakt med vårt dataskyddsombud genom att mejla till dso@parseuslaw.se.

 

Vilka uppgifter behandlar PL?

PL behandlar uppgifter som krävs för att hantera de uppdrag som vi har fått av våra klienter. Vi kan även, i enlighet med våra allmänna villkor, inhämta information från tredje part för detta ändamål. Vi behandlar även uppgifter om klienten som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vidare behandlar vi uppgifter om namn, efternamn samt e-postadress i de fall besökare av PL:s hemsida tecknar sig för vårt nyhetsbrev.

Vad har vi dina uppgifter till?

För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i gällande lagstiftning. Följande är de fall där vi behandlar dina uppgifter:

Då vi behöver behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter och förpliktelser gentemot dig,

Då vi behöver behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning,

Då vi behöver behandla dina uppgifter för att kunna sörja för av PL berättigade intressen som inte väger mindre än ditt intresse för integritetsskydd. (Intresseavvägning)

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan i vissa fall vara skyldiga att enligt lag lämna dina personuppgifter till olika myndigheter.

Vi har vissa koncerngemensamma funktioner inom vår koncern så som hantering av fakturor, inkassoärende, marknadsföring etc. och kan komma att dela dina personuppgifter med andra juridiska personer inom koncernen.

Vi kan även komma att behöva dela dina personuppgifter med andra juridiska personer enligt överenskommelse med dig. (se våra allmänna villkor) Dessa juridiska personer är självständiga personuppgiftsansvariga vilket innebär att de själva bestämmer om sin integritetspolicy samt rutiner kring denna.

Hur länge kommer vi att spara dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi anser det vara nödvändigt för att uppfylla de ändamål vi har samlat dina uppgifter för.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

PL har tystnadsplikt gällande dina personuppgifter och följer av advokatsamfundet uppsatta sekretessregler. Detta innebär att vi företar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi anser är nödvändiga för att kunna tillförsäkra att all information som vi behandlar skyddas av otillåten eller obehörig tillgång, förlust, förstörelse eller annan skada.

Dina rättigheter

Du har rätt till att begära ett registerutdrag om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Denna begäran måste göras skriftlig till PL:s postadress. Registeruppdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter i det fall dessa är felaktiga. Du kan även begära om rättelse av personuppgifter som saknas och du anser de vara relevanta för uppfyllande av de ändamål de har samlats för. I det fall du har rättat vissa uppgifter kommer vi att informera de tredje parter som vi eventuellt har lämnat information om dig om inte detta skulle medföra betungande och oproportionellt arbetsbörda för PL.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. PL är skyldig att radera dina personuppgifter då:

Om inte uppgifterna längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål de samlades för,

Om behandlingen av uppgifterna grundar sig endast på ditt samtycke och du återkallar detta,

Då du motsätter dig behandling som sker med intresseavvägning som ändamål,

Om vi skulle behandla dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning,

Då uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Då personuppgifterna har samlats om barn under 13 år och du har föräldraansvaret för barnet och insamlingen har gjorts i anknytning med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Personuppgifterna raderas inte då PL har fortsatt skyldighet enligt lag att förvara dessa. Inte heller raderas uppgifterna då PL anser dessa vara nödvändiga för att kunna bevisa eller göra gällande eller försvara rättsligt krav.

I det fall vi har raderat vissa uppgifter kommer vi att informera de tredje parter som vi eventuellt har lämnat information om dig om inte detta skulle medföra betungande och oproportionellt arbetsbörda för PL.

Du kan även i vissa fall begära att vår behandling av dina personuppgifter skall begränsas. Detta innebär att personuppgifterna kommer i framtiden att endast användas för vissa avgränsande ändamål. Du kan bl.a. begära begränsning av hantering av dina personuppgifter under utredningstid i de fall du begärt rättelse eller om du har invänt mot intresseavvägning.

I det fall vi har begränsat vissa uppgifter kommer vi att informera de tredje parter som vi eventuellt har lämnat information om dig om inte detta skulle medföra betungande och oproportionellt arbetsbörda för PL.

Du kan invända mot behandling av personuppgifter som görs med stöd av intresseavvägning. PL måste kunna visa att det finns tvingande berättigande skäl för behandling av personuppgifter som väger tyngre än dina intressen, för att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter.

Du kan alltid invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa används i direkt marknadsföringssyften.

Du kan under vissa omständigheter ha rätt till att få ut dina personuppgifter från oss och använda dessa hos annan personuppgiftsansvarig (Rätten till dataportabilitet). Detta kan du dock endast göra avseende personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke. Med andra ord gäller denna rättighet inte de personuppgifter som vi behandlar med stöd av intresseavvägning eller rättslig förpliktelse.

Klagomål

Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning kan du lämna ditt klagomål till PL eller Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändring av integritetspolicyn

PL förbehåller sig rätten att när som helst och vid behov ändra denna integritetspolicy. Den senaste integritetspolicyn publiceras alltid på www.parseuslaw.se

Cookies

Du kan läsa om cookies på vår hemsida.

 

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig