Boka fritt initialt möte

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Parséus Law AB

Dessa villkor gäller samtliga tjänster som Parséus Law AB (PL) tillhandahåller uppdragsgivaren (Klienten) och har framtagits i syfte att reglera samt lägga grunden för ett fungerande samarbete mellan PL och Klienten.

För fullständig version ladda ner PDF-filen

1. Allmänt om PL:s tjänster

1.1                        PL:s mål är ni som klient ska kunna nå era mål. Vår vision är att göra avancerade skatterätt tillgänglig för små och medelstor, ägarledda företag. Vi anpassar vår rådgivning och omfattningen av vilka resurser som ett ärende kan kräva vid starten av varje uppdrag. Dock kan både omfattning och behov av specialkunskaper kan variera under uppdragets gång. Därför kan PL byta personer i teamet som har initialt hanterat ett fall. Ni får alltid en ansvarig delägare hos PL som ska ha full insikt i ert ärende.

1.2                        Klienten anlitar PL genom muntlig eller skriftlig förfrågan om rådgivning eller biträde i ett ärende. PL bekräftar därefter uppdraget skriftligen eller muntligen som definierar uppdraget. Uppdraget fortskrider normalt tillsvidare. Uppdragets omfattning kommer normalt klienten och PL överens om från början men uppdragets omfattning kan också komma att ändras under uppdragets fortskridande.  

1.3                        Avtalet om uppdrag ingås med PL och inte med någon enskild fysisk person som anlitas eller utses av PL. Detta gäller även i de fall där klientens underförstådda eller specifika uttryckliga avsikt är att arbetet skall utföras av en eller flera specifika personer. Något individuellt ansvar för fysiska personer som arbetar för eller anlitas extern av PL uppkommer inte.  

2. Arvoden

2.1                        Samtliga priser anges exklusive moms och andra skatter som kan tillkomma enligt lag. Timarvodet anges dock före eventuell rabatt som klienten har rätt till enligt tecknat skatterättsskyddspaket.

2.2                        Om inget annat har avtalats faktureras timarvoden månadsvis i efterskott och förfaller till betalning 15 dagar efter fakturadatum. PL förbehåller sig dock rätten att begära förskottsbetalning av nya klienter efter genomförd kreditbedömning.

2.3                        Om inte förfallet belopp har betalats på anvisat sätt förbehåller sig PL att inte utföra ytterligare arbete tills full betalning har skett. PL får också frånträda uppdraget helt.  

2.4                        Fakturerat belopp skall senast på förfallodagen, vara PL tillhanda på anvisat sätt. Efter förfallodagen debiterar PL dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) vid var tid gällande räntesats. Påminnelseavgift samt inkassokostnader kan tillkomma vid försenad betalning. 

2.5                        Oavsett rätt till ersättning från myndighet eller annan tredje part, ansvarar klienten för full betalning av PL utställda fakturor för arbete.

2.6                        Klienten ska överföra och överlåta eventuell ersättningsrätt i de fall klienten har rätt till ersättning från Skatteverket eller annan tredje part för biträdeskostnader, om detta inte strider med gällande rätt eller ursprunglig avtal med tredje part.

2.7                        PL eftersträvar att tillhandahålla juridiska tjänster till attraktiva priser. Vid påbörjat uppdrag anger vi en uppskattning om vilka kostnader uppdraget kan medföra. Vid ändring av uppdragets omfattning kan arvodet också komma att ändras.

2.8                        PL: arvoden enligt punkt 2.7 bestäms av den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, uppnått resultat, nedlagd tid, värdet som uppdraget avser, eventuella risker för PL samt den tidspress som har gällt för uppdraget. Dessa regler överensstämmer med Sveriges advokatsamfundets regler.

3. Nya klienter

3.1                        PL kan enligt lag vara skyldig att kontrollera klientens identitet eller ägarförhållandena i en juridisk person. Det kan även föreligga skyldighet för PL att kontrollera information som har lämnats av klienten därom. Information som har inhämtats av tredje part i dessa fall kommer därför att bevaras av PL i det mån det krävs av gällande lagstiftning.   

3.2                        Vidare är PL enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. PL är förhindrade enligt lag att underrätta klienten att sådana misstankar föreligger eller att anmälan har gjorts eller kommer att göras. I sådana fall måste PL avböja eller frånträda uppdraget. PL skall därför inte hållas ansvarigt för skada som klienten direkt eller indirekt ådrar sig p.g.a. de åtgärder som PL vidtar till följd av dessa åtgärder.  

4. Personuppgifter

4.1                        Det är PL som är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas under pågående uppdrag eller om klienten anlitar PL på annat sätt. Dessa uppgifter kan kompletteras genom inhämtning av data från privata samt offentliga register och behandlas av PL för administration, hantering av pågående uppdrag samt eventuella åtgärder innan uppdraget accepteras. Vidare behandlar PL personuppgifterna för att kunna fullgöra sina skyldigheter vid varje tillfälle gällande lagstiftning. PL förbehåller sig rätten att använda personuppgifter för dess marknads- eller klientanalyser samt statistik som grund för affärs- och metodutveckling. PL kan även använda denna information för marknadsföringsändamål. PL behöver oftast även inhämta, lagra och behandla samt hantera information om klienters företrädare och verkliga huvudmäns personuppgifter. Utförligare information om hantering av personuppgifter finner ni under vår integritets policy.        

5. Rådgivning

5.1                        PL anpassar sin rådgivning efter de specifika förutsättningar som föreligger i varje specifikt ärende och den information som tillhandahållits av klienten, samt vid tidpunkten gällande lagstiftning. PL är inte skyldigt att kontrollera uppgifterna som Klienten lämnar, om inte omständigheterna föranleder annat. Klienten får inte använda PL:s rådgivning i annat ärende än det aktuella. Information om gällande rätt vid visst tillfälle uppdateras inte kontinuerligt om inte detta har överenskommits specifikt. PL rådgivning gäller endast rättsläget i Sverige. Våra jurister har oftast allmänna erfarenheter av gällande rätt i andra länder och kan tänkas dela med sig av dessa vilket dock inte utgör rådgivning. PL kan efter särskild skriftlig överenskommelse utreda och ge råd även kring lagstiftning inom annan jurisdiktion.     

5.2                     PL har alltid rätt att frånträda ett uppdrag enligt de regler som gäller för advoakter i denna del enligt ”Vägledande regler om god advokatsed”.  

6. Kommunikation

6.1                        Ett av PL:s mål med verksamheten är att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innebär att PL kommunicerar så mycket som möjligt med alla involverade parter via e-post eller annan digital lösning. PL arbetar med ett krypterat datorsystem. Sådana kommunikationssätt kan dessvärre aldrig vara helt och hållet fritt från risker. Vidare kan PL:s olika säkerhetsarrangemang så som virus- och spamfilter filtrera bort eller avvisa legitim e-post. Klienten ska därför kontrollera att viktig e-post kommit PL tillhanda om inte Klienten får bekräftelse om att PL har mottagit dessa. Om Klienten föredrar att kommunicera på annat sätt än digitalt ska Klienten underrätta ansvarig kontaktperson hos PL om detta. 

7. Ansvarsbegränsning

7.1                        Om Klienten visar att Klienten drabbats av skada som beror på fel eller försummelse från PL sida kan Klienten vara berättigad till ersättning. Denna ersättning är begränsad till ett belopp som motsvarar fem gånger arvodet dock högst två miljoner SEK. Vidare är PL ansvar begränsat till den skada som ni blir lidande för. Med andra ord skall PL ansvar minskas med samtliga belopp som ni får ersättning för på annat sätt, genom till exempel egna försäkringar. PL ansvarar inte för skada som tredje part ådragit sig p.g.a. användning av rådgivning från PL, vare sig skriftlig eller muntlig.

7.2                   

PL ansvar omfattar skador som beror på PL:s fel eller försummelse och inte skatter som skall betalas av klienten.  

7.3                  

PL ansvarar inte för att fastställda tidsfrister inte uppfylls eller att del av uppdraget inte färdigställs inom olika tidsramar eller uppfyllande av övriga delar av uppdraget om detta beror på förhållanden som anges i punkterna 2.3, 3.2, 5.2, 6.1 och 11.4 eller om  detta beror på omständigheter som klienten har orsakat eller andra omständigheter som ligger utanför PL kontroll.  

7.4                 

PL: ansvar för hantering av Klientens information vid kommunikation med olika parter begränsas av punkt 6.1.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig