Boka fritt initialt möte

Parséus Collectio FAQ

Om du inte hittar svaret på din fråga här nedan kan du skicka din fråga genom formulären nedan.

FAQ

Tycker du att kravet är riktig ska du betala hela skulden inklusive ränta, påminnelseavgift och inkassokostnader inom den tid som har angetts i kravet.

Har du inte möjlighet att reglera din skuld ska du kontakta oss för att komma överens om en lösning. Det finns ingen skyldighet för borgenären eller RedoColl som inkassobolag i sig att gå med någon annan överenskommelse än det som har uppkommit genom fakturan eller avtal men vi kommer att göra vår yttersta att lösa situationen till alla parters tillfredställelse.  

Kommer du att kunna betala senare än det som har uppgetts i inkassokravet är det viktigt att du meddelar oss detta för att undvika att vi vidtar ytterligare åtgärder, till exempel ansöker om betalningsföreläggande, som kan komma att innebära att extra kostnader tillkommer för dig.

Tänk på att spara alla kvitton på de inbetalningar du gör!

Tycker du kravet är felaktig bör du bestrida det omedelbart eller i vilket fall inom den tid som har angetts i inkassokravet. Vi rekommenderar att du gör dina invändningar skriftlig till oss eller borgenären per e-post. På så sätt har du kopia på vilka invändningar du har och när de har skickats.

Du får ingen betalningsanmärkning genom att RedoColl har skickat inkassokrav. Det är först när vi eller borgenären vidtar ytterligare inkassoåtgärder. Du kan läsa mer om betalningsanmärkningar på Kronofogdemyndighetens hemsida.

RedoColl kan komma att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. För aktiebolag leder detta till registrerad betalningsanmärkning hos de flesta upplysningsföretag. Om du inte bestrider betalningsföreläggandet heller kommer Kronofogdemyndigheten att meddela utslag i ärendet. Som enskild näringsidkare får du betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen när utslag har meddelats.

Tidsfristen för att betala eller bestrida finns angiven i inkassokravet.

Enligt god inkassosed, vilket tillämpas av RedoColl, har du minst 8 dagar på dig från det att inkassokravet skickades. Det är efter denna frist som RedoColl kan komma att vidta ytterliga åtgärder så som till exempel ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Enligt god inkassosed får RedoColl normalt skicka ett inkassokrav även i de fall gäldenären har bestridit fordran. Om invändningen är sådan att man anser att det kan finnas sannolika skäl att fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad bör dock inget inkassokrav skickas.

Betalningspåminnelse är en påminnelse om att en skuld har förfallit till betalning. Du som gäldenär kan få ett förlängt betalningsdatum eller information om att inkassoåtgärder kommer att vidtas vid utebliven betalning. Betalningspåminnelsen är ingen inkassoåtgärd och omfattas därför inte av reglerna i Inkassolagen. Därför kan inte Datainspektionen hjälpa i frågor kring betalningspåminnelser.

Ett inkassokrav innehåller någon form av påtryckning. Normalt uppges vilka ytterligare rättsliga eller exekutiva åtgärder kan komma att vidtas om inte betalning sker. Exempel på dessa är att lämna in ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Det kan också vara hot om att tjänster eller varor inte kommer att levereras.

Det framgår tydligt av inkassokravet vem borgenär är och vad den påstådda skulden grundar sig på. Kapitalbeloppet, räntebeloppet och beräkningen av detsamma samt andra kostnader anges specifikt och var för sig. Vidare framgår vilken tidsfrist gäldenären har för att betala eller bestrida kravet. Det framgår även vilka åtgärder som kan komma att tas om skulden varken betalas eller bestrids inom föreskriven tid. Inkassokrav är en inkassoåtgärd och hanteringen av det omfattas av Inkassolagens regler.

Ja. Som regel skickar RedoColl ut en påminnelse innan vi skickar ut inkassokrav. Men det är i princip inget krav enligt gällande regler att skicka ut betalningspåminnelse innan. I de fall det handlar om skulder som har uppkommit på grund av olovlig parkering måste dock borgenären skicka ut betalningspåminnelse innan.

Lagstiftaren har inte begränsat möjligheten att driva in mindre skulder. Det är borgenären eller i förekommande fall RedoColl som beslutar om en skuld oavsett storlek ska drivas in.

Nedanstående kostnader är reglerad i lag och kan inte utökas genom avtal.

Betalningspåminnelse:  högst 60 kr.

Inkassokrav:  högst 180 kr.

Amorteringsplan: högst 170 kr.

Aviserings- och bokföringskostnad: 60 kr/delbetalning.

Förseningsersättning:  450 kr. Läs mer om förseningsavgift (FER) här.

Endast skyldigheten att betala för åtgärder som har vidtagits efter att skulden har förfallit till betalning regleras i lagstiftningen. Kostnader för faktureringar, aviseringar m.m. som har skett före förfallodatumet kan därför tillkomma. Du kan också bli betalningsansvarig för vissa andra kostnader som kan uppkomma i samband med att ansökan om föreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten eller domstolskostnader.

Även om huvudskulden betalas kan borgenären kräva betalning för inkassokostnader eller andra kostnader för hantering av ärendet hos Kronofogdemyndigheten eller domstolar.

Enligt god inkassosed som är framtagen av Datainspektionen kan borgenären kräva betalning i följande fall:  

När fordran avser hyra av bostad eller lokal:

Om borgenären har skickat ansökan till Kronofogdemyndigheten eller domstol senast samma dag som hyran betalades, det vill säga dagen som betalningsuppdraget kom in till Plus- eller bankgirot eller den dag hyran betalades över disk.

Annan fordran: Om borgenären har skickat ansökan till Kronofogdemyndigheten eller domstol senast samma dag som inbetalningen bokfördes på mottagarens konto hos Plus- eller Bankgirot.

Tänk på att om du betalar genom Plus- eller Bankgiro ska du tänka på att betalningen anses fullgjord då den bokförs av Plus- respektive Bankgirot.

I det fall du betalar senare än överenskommen är det viktig att du hör av dig till oss och berättar att betalningen är på väg. Annars riskerar du att vi hinner att gå vidare med ärendet. Vidare åtgärder kan komma att innebära ytterligare onödiga kostnader för dig.

Inkassokostnad som inte betalas kan överlämnas till indrivning till Kronofogden utan någon påminnelse.

Vid försenad betalning kan man normalt bli skyldig att betala dröjsmålsränta.

OM räntenivån har bestämts genom avtal (ränta som anges på fakturan kan gälla i de fall annat avtal inte har ingåtts och räntan inte bestrids innan den förfallit till betalning). I dessa fall brukar räntesats tydligt framgå och att den gäller från förfallodatum.  Enligt räntelagen får borgenären kräva en årsränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.

I de fall räntan inte har fastslagits genom avtal gäller räntelagens regler. Borgenären har rätt att ta ut dröjsmålsränta från dagen som infaller en månad efter att denne har skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning och angett att vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta.

Om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler. Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att denne har skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning, och då talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas. Räntelagen ger borgenären rätt att ta ut en årsränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva in skulden. Enligt huvudregeln preskriberas en fordran efter att tio år har gått från det datum den har uppkommit. Fordran mot konsument preskriberas dock redan efter tre år. Dock kan preskriptionstiden avbrytas innan dess genom att borgenären skickar ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen.

Preskriptionen avbryts också i de fall borgenären åberopar fordringen vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Vidare avbryts preskriptionen om gäldenären på annat sätt erkänner skulden, till exempel genom att göra en av- eller delbetalning.

Bryts preskriptionen så börjar en ny preskriptionstid att löpa.

OM frågan om huruvida skulden har preskriberats eller ej avgörs av allmän domstol. Datainspektionen bistår inte i dessa fall och kan inte heller avgöra en tvist om det.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig